Justify Your Private Fleet

>> (ข่าวสารท่าเรือ) แจ้งข่าวสารเรื่อง การปรับปรุงข้อมูล Berth Number

วันที่ 20 สิงหาคม 2563


เรื่อง การปรับปรุงข้อมูล Berth Number

เรียน ท่านผู้ใช้บริการเนื่องด้วยบริษัท เคอรี่ สยาม ซีพอร์ต จำกัด ได้มีการปรับปรุงข้อมูล Berth Number ใหม่จึงขอแจ้งให้ผู้ประกอบการให้ทำการ Download ข้อมูลที่ทางท่าเรือได้มีการปรับปรุงลงในโปรแกรมก่อนการใช้งาน
โดยที่ทางผู้ประกอบการจะต้องทำคือ กรณีที่ลูกค้าใช้งานรูปแบบ Client ให้ทำการ Download ไฟล์ข้อมูลตามที่แนบมาลงในโปรแกรมก่อนการส่งข้อมูล สามารถดูคู่มือวิธีการได้จากที่แนบมานี้
ส่วนกรณีที่ลูกค้าใช้งานผ่านทาง EzyManN on Web ทั้งนี้ ทางทิฟ่ฟ่าได้ทำการ Download ให้เรียบร้อยแล้วสามารถใช้งานได้เลย

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่าย Customer Support โทร. 02-018-7000, 081-847-2696 หรือ E-mail มาที่
support@tiffaedi.com


Download Files
BerthNumber.zip
คู่มือการ Download File Berth Number.zip