บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด ร่วมผลักดันสินค้าการเกษตรไทยสู่จีน กับโครงการ “ศูนย์โลจิสติกส์นานาชาติจีน (หนานหนิง) - สิงคโปร์” หรือ China Singapore International Logistics Park (CSILP)

เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน


เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 คุณสุวิทย์ รัตนจินดา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือในโครงการ CSILP (China Singapore International Logistics Park) กับ Mr. Siong Seng Teo ประธานกรรมการบริหารบริษัท Singapore-Guangxi Integrated Developments Pte. Ltd. ผ่านทาง Virtual Video Conference เพื่อสนับสนุนผู้ส่งออกสินค้าการเกษตรของไทยโดยเฉพาะผลไม้สด เช่น ทุเรียน เงาะ แก้วมังกร เป็นต้น ด้วยช่องทางด่วนพิเศษ (fast track) เพื่อที่จะลดระยะเวลาด้านพิธีการศุลการกรสินค้านำเข้าจากไทยไปยังศูนย์โลจิสติกส์นานาชาติจีน (หนานหนิง) – สิงคโปร์ หรือ CSILP เพื่อกระจายสินค้าออกไปยังมณฑลอื่นๆ ในประเทศจีนได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
Download Files
ภาพข่าว 1.jpg