Justify Your Private Fleet

กรมศุลกากรลงนามสัญญาให้สิทธิบริการระบบ National Single Window (NSW Operator) กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

กรมศุลกากรลงนามสัญญาให้สิทธิบริการระบบ National Single Window (NSW Operator) กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

กรมศุลกากร ร่วมกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เป็นผู้ให้บริการระบบ National Single Window (NSW Operator) เนื่องจาก CAT มีความพร้อมทั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม และมีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงมีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารมาเป็นระยะเวลานาน ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 มีมติเห็นชอบให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT 1 ใน 3 ผู้ให้บริการรายใหญ่ของประเทศ เป็นผู้ให้บริการ NSW หรือ NSW Operator ของประเทศ เพื่อรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ ห้องโถง อาคาร 1 กรมศุลกากร (คลองเตย)

ระบบ National Single Window หรือระบบกลางการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และระหว่างประเทศ จากนี้ไป NSW จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลธุรกรรมใหม่ในรูปแบบ B2G (Business-to-Government) รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW ของประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนผ่าน ASEAN Single Window (ASW) จะเพิ่มมากขึ้น และเพื่อรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW ที่เพิ่มมากขึ้น ครอบคลุมทั่วทุกภาคส่วนทั้งระหว่างภาครัฐกับภาครัฐ (Government-to-Government : G2G) ภาคเอกชนกับภาครัฐ (Business-to-Government : B2G) และระหว่างภาคเอกชนกับภาคเอกชน (Business-to-Business : B2B) รวมทั้งเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงเข้ากับระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องในมิติอื่น เช่น ด้านการค้าขาย (e-Trade) ด้านการขนส่ง (e-Freight) และด้านการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) เป็นต้น