การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับกรมการปกครอง ตามประกาศกรมศุลกากร ที่ 131/2561

ประกาศกรมศุลกากร แจ้งให้ทราบถึงรหัสพิกัดศุลกากร และรหัสสถิติ รายการสินค้า ที่ต้องทำการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ National Single Window (NSW) ก่อนการส่งข้อมูลใบขนสินค้า จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 กรมการปกครอง ได้กำหนดรหัสพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติของสินค้าที่จะให้เชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มเติมจากประกาศกรศุลกากร ที่ 210/2564 และ 37/2565

ข้อ 2 กรมการปกครอง ได้กำหนดรหัส EXEMPT กรณีได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาต ดังนี้

2.1 EXEMPT 99 ไม่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง เนื่องจากกรณีอื่นๆ


โดยประกาศนี้ให้มีผลบังคับ ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับประกาศ ท่านสามารถดูได้ตามเอกสารแนบ
Download Files
ประกาศกรมศุลกากรที่ 86-2566.pdf