Justify Your Private Fleet

บริษัท ทิฟฟ่า อีดีไอเซอร์วิสเซส จำกัด ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ยกระดับความมั่นใจระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (NSW Service Provider : NSP)

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 บริษัท ทิฟฟ่า อีดีไอ เซอร์วิสเซส จำกัด ผู้ให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
(NSW Service Provider : NSP) ได้มีพิธีรับมอบใบรับรองระบบมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 โดยมี
คุณสุวิทย์ รัตนจินดา ประธานกรรมการบริหารบริษัทฯ พร้อมด้วย คุณพัชรี ลาภนิติมงคล กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ
เป็นผู้รับมอบใบรับรองฯ จากคุณสุเมธ หุตินทรวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
การรับรองนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ TIFFA EDI สะท้อนถึงความมุ่งมั่นสร้างมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (NSW Service Provider : NSP) ผ่านระบบ National Single Window : NSW โดยให้ความสำคัญในการบริหารจัดการความมั่นคงให้กับระบบ ปกป้องข้อมูลที่สำคัญขององค์กร ตอกย้ำมาตรฐานการเป็น NSP ได้อย่างมั่นใจ